ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಹಾಗೂ, ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು  ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹರಸುತ್ತೇನೆ. Wish u Happy “Gowri Ganesh Chaturti”  to u & ur family..