ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಹಾಗೂ, ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು  ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹರಸುತ್ತೇನೆ.

Wish u Happy “Gowri Ganesh Chaturti”  to u & ur family..

ganesha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*